General Forsamling

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i LIF

Dato:          tirsdag den 10. marts 2020

Tidspunkt:  kl. 16.30

Sted:          LIF klubhus, Tømmerup Stationsvej

Endelig Dagorden:

a.         Valg af dirigent og stemmeudvalg

b.         Formanden og Sektionslederne aflægger beretning

c.         Regnskab 2019

d.         Indkomne forslag

                  i.     Bestyrelsen stiller forslag om oprettelse af Golfsektion

e.         Fastlæggelse af kontingenter jf. § 5.1

f.          Godkendelse af budget 2020

g.         Valg bestyrelsesposter, efter retningslinjerne § 8.6

                   i.     Valg af næstformand – Palle Kjær Andersen

                   ii.     Valg af sekretær – Tina Forsberg

                   iii.     Valg af bestyrelsesmedlem – Erik Meilstrup

                   iv.     Valg af revisor – Lis Dahlquist

                   v.     Valg af revisor suppleant – Richardt Olsen

                   vi.     Valg af sektionsleder badminton – Keld Lundberg

                   vii.     Valg af sektionsleder bordtennis – Ole Kaliszan

                   viii.     Valg af sektionsleder bowling – Jørgen Andersen

                   ix.     Valg af sektionsleder cykling – Robert Pedersen (genopstiller IKKE)

                   x.     Valg af sektionsleder fodbold – Carsten Hansen

                   xi.     Valg af sektionsleder gokart – Daniel Kjær Andersen

                   xii.     Valg af sektionsleder løb – Inger Seeberg

                   xiii.     Valg af sektionsleder squash – Jan Cardinaal

                   xiv.     Valg af sektionsleder svømning – Marianne Andersen

h.        Eventuelt

Efter Generalforsamlingen vil foreningen være vært med lidt at spise og drikke.

Hvis du ønsker at deltage til middagen, bedes du tilmelde dig til foreningens sekretær Tina Forsberg på e-mailadresse: tfn@naviair.dk.  Tilmelding til middagen skal ske senest tirsdag den 3. marts 2020.

På bestyrelsens vegne

Marianne Andersen

Formand

Referat fra Generalforsamling 2019

REFERAT fra LIF Generalforsamling

tirsdag den 19. marts 2019.

 

Sted: LIF klubhus, Tømmerup Stationsvej

Reference: Endelig dagsorden

 

a. Valg af dirigent og stemmeudvalg

Sigurd Hultmann blev valgt som dirigent uden modkandidater. Sigurd konstaterede, at indkaldelsen til Generalforsamlingen var sket rettidig jf. vedtægterne med udsendelse af foreløbig og endelig dagsorden og at der ikke var modtaget forslag til Generalforsamlingen.

Dirigenten fastslog, at afstemning forudses gennemført ved håndsoprækning.

Der blev for god ordens skyld nedsat et stemmeudvalg bestående af Erik og Sandra Meilstrup.

b.  Formanden og Sektionslederne aflægger beretning

1. Formandens beretning

Formanden bød velkommen til LIF´s generalforsamling nr. 69.

Vi har igen i år indkaldt, som vedtægterne foreskriver det, to gange. Begge gange er det sket via intranets i Naviair og CPH og på LIF´s hjemmeside.

Bestyrelsesarbejdet m.v.

Bestyrelsesarbejdet har i lighed med sidste år fungeret fint. Vi har holdt de fornødne møder og har haft sektionslederne og klubhusbestyrerne med i det omfang, de har kunnet. Bestyrelsen består i dag af 4 ”arbejdsramte” – 3 fra NAVIAIR og 1 fra CPH samt to pensionister – begge tidligere CPH.

Vi har en fast dagsorden på vores møder, så vi kommer hele vejen rundt. Bestyrelsen orienterer om de sager, der har været oppe siden sidst, giver eventuelle tilbagemeldinger på udestående sager og informerer om og uddyber nye sager. Der bliver også altid orienteret om medlemsstatistik og økonomi.

Imellem møderne klarer vi mange sager via mailkorrespondance, så vi er faktisk i kontakt med hinanden hele tiden.

Sektionslederne og klubhusbestyrerne har også deres faste punkter på dagsorden til møderne, og her har de mulighed for at berette og forespørge om alt, der vedrører deres sektioner.

 

Særlige punkter får deres egen overskrift på dagsordenen, f.eks. planlægning af vores 70-års jubilæum og 7 mands turneringsstævne.

Næstformanden / Kassereren og Formanden sparer omkring økonomispørgsmål og med vores regnskabsprogram er vi altid ajour med, hvor meget vi har betalt og fået i indtægter uge for uge. Alle transaktioner foregår i dag via banken, og det betyder, at der er et godt overblik over alle transaktioner. Indtægterne på kontingent overføres hver måned som samlede tal af CPH og NAVIAIR, som også sender os lister over, hvilke medlemmer de har opkrævet og videregiver betalingerne for. Disse tal kan så sammenholdes med listerne over vore medlemmer, og vi har på den måde styr på dels indbetalingerne og dels, hvis nogen eventuelt ikke længere betaler, fordi de er fratrådt firmaet. Så finder vi ud af, hvorvidt vedkommende ønsker at fortsætte som medlem eller skal slettes. Øvrige medlemmer betaler deres kontingent via PBS. Alle bankudskrifter modtages af formanden og afstemmes med kasseren, såfremt der er spørgsmål.

Tina, Erik, Steen og Tommy hjælper med ad hoc-opgaver, Tommy hjælper vore klubhusbestyrere med indkøb, og han følger sammen med dem op på, om VVS og husets almene tilstand er i orden.

Tina styrer vores hjemmeside, hvor alt af interesse lægges på løbende. Så hold godt øje med www.lif-lif.dk. Vi benytter desuden intranets i CPH og NAVIAIR, så vi når ud med nyheder til alle interesserede – også ikke-medlemmer.

Selv sikrer jeg sammen med Palle, at medlemslisten er ajour, indkalder til diverse møder, samt forestår almen sagsbehandling som formand. Steen varetager opgaven med referatskrivning.

Samarbejdet med FSKBH kører fint, vi deltager altid i de årlige – meget informative - repræsentantskabsmøder med 1-2 mand fra bestyrelsen. I 2019 afholdes mødet den 30. april 2019 og her deltager Palle og muligvis én mere, da formanden er forhindret grundet udenlandsrejse. Unionen sender hver uge en nyhedsmail, og herfra lægger vi relevante emner på vores hjemmeside. Det er formanden, som modtager mailen og den bliver altid videresendt til hele bestyrelsen, alle sektionsledere og til vore klubhusbestyrere.

Samarbejdet mellem bestyrelse og vore sektionsledere og klubhusbestyrere har også i det forgangne år fungeret fint. Dog har vi haft 2 sektionsledere, som er fratrådt før denne GF, og 1, som går af i dag. Det er Willy Westermann, Bowling og Allan Nørgaard, Squash, som begge er trådt af før tid. Yvonne Würth har meddelt, at hun ikke ønsker at genopstille som sektionsleder for løb. Men heldigvis har vi aktive medlemmer, som ønsker at tage posterne og 2 er allerede fungerende sektionsledere. Det er Jørgen Andersen, Bowling og Jan Cardinal, Squash. Inger Seeberg har på forespørgsel fra formanden sagt ja til at stille op som sektionsleder forløb.

Med en stor tak til alle sektionsledere og klubhusbestyrere for et godt engagement og arbejde i 2018 vil jeg bede de tre fratrædende sektionsledere modtage en erkendtlighed for deres arbejde. Så vær søde at komme herop, Willy Westermann, Allan Nørgaard og Yvonne Würtz.

Medlemmer

Den 17. marts 2019 var vi nøjagtig 363 aktive medlemmer mod 366 aktive i 2018 og 7 passive medlemmer (sidstnævnte med et fald på 4). Vi er altså faldet med 3 aktive medlemmer og 4 passiv er faldet fra.

Her inden generalforsamlingen har Palle gennemgået kontingentindbetalingslisterne og har fundet frem til, at nogen er stoppet med at arbejde, og vi får derfor ikke deres kontingentindbetalinger længere. Da de ikke selv har ytret ønske om at forblive i LIF, bliver de slettet. Sådan en oprydning af listen laver vi ca. en gang om året. Normalt kommer tallet så langsomt opad igen. Det håber vi også sker denne gang.

Husk i øvrigt altid at give besked om ændringer af organisatoriske tilhørsforhold, nye telefonnumre og navneændringer til formanden, så det kan blive noteret.

Sponsorstøtte

I 2018 fik vi næsten 40.000 kr. i tilskud fra Naviair og kr. 50.000 fra CPH. Vi modtager også stadigvæk fri energi og husleje for baneanlæg og klubhusarealet fra CPH samt den ugentlige græsslåning på banerne.

CPH og Naviair skal have en kæmpe tak for deres store støtte til LIF – og allerede nu har vi også modtaget tilkendegivelse af tilskud i samme størrelsesorden for 2019.

Repræsentation

I 2018 har LIF været repræsenteret ved følgende:

40-års jubilæum:

 • Medlem Leif Nøbølle – CPH
 • Medlem Carsten Benjamin Christensen – CPH
 • Formand Marianne Andersen - CPH

Andet:

 • Sektionsleder Daniel Kjær Andersen – barselsgave
  Personaledirektør CPH, Henrich Krogsgaard, 60 år
  Direktør Morten Dambæk, Naviair, gave ved fratrædelse
  Klubhusbestyrer Per Holm, blomster, grundet sygdom
  Medlem Preben Lauridsen, Naviair, gave ved fratrædelse
  Sektionsleder Carsten Hansen, 60 år
  Bestyrelsesmedlem Steen Halvorsen, 60 år
  Næstformand m.m. Palle Kjær Andersen, 60 år
  Jonna Westermann (Willy Westermann) bårebuket

Formanden opfordrede til, at man kontakter bestyrelsen, såfremt et af vore medlemmer bør betænkes med en gave, vores holdning er at glæde alle med en gave i forbindelse med deres jubilæer, større mærkedage eller når der er svær sygdom. Endvidere vil vi gerne være repræsenteret ved medlemmers bisættelser.

Kontingent

Bestyrelsen stiller ikke forslag om kontingent forhøjelse. Vore stabile tilskud betyder, at vi ikke vælger at stille forslag om at hæve kontingentet.

Vi arbejder fortsat med at sikre, at ingen skylder kontingent – vi har skærpet kontrollen og medlemmer udenfor NAVIAIR og CPH betaler nu fast via PBS.

På generalforsamlingen sidste år vedtog vi at droppe egenbetalingen for bowling og gokart i jubilæumsåret. Det blev der taget rigtig godt i mod. Vi agter dog ikke at stille lignende forslag for 2020.

FSKBH

Unionens fodbold afdeling har også i 2018 lagt afvikling af fodboldkampe på LIF Ground. Dette er selvfølgelig sket efter aftale med LIF bestyrelse. Denne aftale vil også fortsætte i 2019, hvor også Thomas Cook fortsat har ”hjemmebane” hos os mod en mindre betaling til vedligehold/maling af omklædningsfaciliteter og baner.

7-mandsturneringen

7-mandsturneringen blev grundet alt for lav tilslutning ikke afviklet i 2018 for første gang i mands minde. Det har vi selvfølgelig været meget kede af, da det altid har været en af de store begivenheder i LIF.

I år vil vi forsøge at lave et jubilæumsstævne i stedet og invitere unionens hold med. Alt dette vil I høre mere om i april/maj måned.

Klubhuset

Huset er i hele 2018 blevet passet af klubhusbestyrere Sigurd og Per – og på sidelinjen har Tommy, Carsten og Palle hjulpet til herude, alle skal have en stor tak for deres fantastiske indsats, det er en fornøjelse at komme herud, huset er altid i skønneste orden indendørs og selskabet ved baren er som altid super hyggeligt.

Til gengæld afventer vi stadig en del udvendigt vedligehold og selvom CPH ´s snedker afdeling har sagt ja til opgaven mod betaling, så er de endnu ikke kommet i gang. Vi skal derfor vurdere, om vi skal tage et eksternt firma ind, så vi kan få huset på rette køl inden jubilæet i august.

Boldbaneanlægget, tennisanlæg og parkeringspladsen

Banerne er gennem hele sæsonen blevet passet af vores malemand med hjælp fra hans far og fra Palle. CPH Markservice har sørget for den ugentlige græsslåning og den årlige hækkeklipning. Vi vil derfor gerne rette en stor tak til CPH – Markservice for deres arbejde, og deres altid tilstedeværende hjælp, når dette er påkrævet.

Hundeluftning på anlægget er fortsat et problem, så når vi observerer dette, bliver hund og ejer pænt, men bestemt bedt om at forsvinde med den forklaring, at det absolut ikke er i orden at lufte sin hund på et sportsanlæg, som i øvrigt også er privat område. Heldigvis ligger Security også jævnligt deres vej forbi, hvilket forhåbentlig har en præventiv virkning.

 

Der er en del, som bruger arealet til en smøgpause, hvilket vi som sådan ikke har noget i mod, blot cigaretskod ikke smides på baneanlægget og på terrassen.

Afgange & tilgange

Ud over de 3 sektionsledere, som fratræder, forventes det at alle øvrige, som er på valg i dag, genopstiller.

Afrunding

LIF har fødselsdag den 22. august og blev stiftet i 1949. Så den skarpe kan nok regne ud, at den står på jubilæum i år og ikke mindre end et 70-års et af slagsen og det skal fejres!

Torsdag den 22. august 2019 vil vi derfor afholde reception i vores klubhus om eftermiddagen – der kommer snart opslag og invitationer ud.

Lørdag den 24. august 2019 skal vi feste – alle medlemmer med påhæng inviteres sammen med gæster fra vore firmaer og Unionen til gallafest i den gamle Vilhelm Lauritzens Terminal fra 1939 (den bliver altså 80 år i år). Opslag og invitationer er på vej.

Jeg glæder mig til, sammen med jer, at fejre LIF ´s 70-årsdag og markere, at foreningen med sin mangfoldige historie stadig er en levende og velfungerende forening.

Derfor er det også med ekstra stor fornøjelse, når jeg siger tak til alle jer frivillige bestyrelsesmedlemmer, sektionsledere og klubhusbestyrere. For uden jer, ingen LIF.

Og i dag kan vi så byde 3 nye med på holdet, det samarbejde, vil jeg både glæde mig til og se frem til.

Det er altid vigtigt for en forening at få tilført nyt blod, nye ideer og nye tiltag. ”Vi gamle” trækker på rutinerne og kender hinanden på godt og ondt. Vi kan til gengæld hjælpe de nye i gang, bidrage med vores erfaringer og vor viden, og så kan vi lytte til jer og jeres ideer og formentlig også lære noget nyt.

LIF er en klub, hvor både det sportslige og det sociale er i højsædet. Mange kender hinanden fra jobbet, men lærer igennem foreningens sportslige aktiviteter også medlemmerne fra de andre dele af lufthavnen at kende. Det er ikke så ringe endda. Jeg har tit oplevet at kunne spare med en af LIF-vennerne, når jeg har haft udfordringer på det faglige område.

LIF er jo en ældre dame på snart 70 år – det er jo ingen alder, når klubhuset står, græsset er grønt, gokart og cykelhjulene kører, boldene triller og fjerene flyver, bowlingkuglerne sættes og løberne sætter det lange ben foran – og jeg kunne blive ved …

Mit ønske for 2019 er, at vi fortsat står sammen om vores dejlige forening og ikke mindst gennem træning, motion, konkurrencer og sociale sammenkomster sikrer, at LIF giver mening og er ”det gode valg”. Mit motto for 2019 vil derfor være:

 • Lad os stå sammen – og skabe rammen
 • Passe på den ”gamle dame” – og lad det være vores gave
 • At vi alle sammen, medlem som gæst – sikrer et brag af en fest
 • når 70-års fødselaren snart holder bal – hun skal fejres med et ordentlig knald
 • Vi smider træningskonvolutterne – tager danseskoene på futterne
 • Og sammen vil vi vise - at LIF absolut er værd at prise

Hermed vil jeg afrunde min beretning for 2018. Tak til jer fordi I kom og tak fordi I lyttede. I ønskes alle en forsat god generalforsamling og ikke mindst et fantastisk godt jubilæumsår.

Formanden orienterede om, at de afgående sektionsledere vil blive betænkt med en flaske vin.

Jørgen Andersen spurgte om vi skrev til medlemmer der ikke længere har tilknytning til LIF.
Formanden oplyste, at vi orienterer det pågældende medlem og sektionslederen.

Formanden orienterede på baggrund af et spørgsmål om at vi fører en liste over alle medlemmer – og at vi pt. Har 390 medlemmer, hvoraf 100 skønnes at være aktive.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

Sektionsleder Badminton, beretning ved Keld Lundbergs

Træning

Sektionen har også i denne sæson haft træningstimer i KFIU-hallen torsdage mellem 19 og 21 og i KMB-hallen søndage mellem 09 og 11.

KMB-hallen er fortsat godt besøgt. Timerne i KFIU-hallen bruges primært til afvikling af holdkampe.

Lars Køster Andersen har indtil udgangen af 2018 stået for udsendelse e-mail til aktive badminton medlemmer, om hvem der kommer til træning. Siden nytår har Palle Kjær stået for udsendelsen. Tak til dem begge.

Klubmesterskaber

Klubmesterskaberne for 2018 blev igen afholdt af 2 omgange:

Den 29. april 2019 blev afholdt singlemesterskab, hvor LIF-mesteren blev fundet ved, at de 5 deltager spillede alle mod alle. Vinder blev Jesper Jørgensen.

Den 6. maj 2018, hvor der var 12 deltagere, og hvor der blev spillet i doublerækker, og hvor makkerne blev fundet ved lodtrækning. Der var præmier til Charlotte, Gitte, Benny, Thomas, Peter og Michael.

Holdturneringen

Vi har også i denne sæson tilmeldt følgende 5 hold til holdturneringen:

Et seniorhold (LIF 1) og et veteran6 hold (LIF 3), som hver består af 4 herrer og 2 damer.

Et senior4hold (LIF 2) og to veteran4 hold (LIF 4 og LIF 5). Disse hold består af 4 herrer eller damer

Sæsonen 2018-2019 er ikke færdigspillet endnu, men ingen af holdene har mulighed for at vinde deres række. LIF 3 er i fare for at rykke med.

Torben Giese, der har været holdleder for LIF 2, valgte at stoppe som holdleder i januar måned. Palle Kjær har overtaget holdlederjobbet for resten af sæsonen.

Torben Giese skal have tak for hans arbejde i mange år som holdleder, selv om skader har gjort, at han i de sidste år ikke har kunnet spille med på holdet.

Tak til de øvrige holdledere Palle Kjær, Steen Halvorsen, Michael Bojsen og Frank Johnsen for deres indsats.

På et spillermøde i foråret vil der blive diskuteret, hvor mange hold vi skal stille med til næste sæson.

Arrangementer

Den 9. december 2018 blev der afholdt juleturnering med 13 deltagere og med efterfølgende julefrokost i Klubcafeen

Datoen for klubmesterskaberne i 2019 er endnu ikke fastsat.

Stævner

4 medlemmer har deltaget i en GSB-FirmaCup turnering i Gladsaksehallen den 19. januar 2019. Her blev det til to 2. pladser til henholdsvis Karsten Mortensen i herresingle B-rækken og Palle Kjær og Thomas Larsen i herredouble B-rækken.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

Sektionsleder Bordtennis ved Ole Kaliszan

Vi har haft 1 hold med i turneringen, som ikke er slut endnu, så jeg ved naturligvis ikke, hvor vi slutter endnu, men det bliver midt i gruppen og det er et fint resultat.

Vi var 3 der deltog i turneringen i Amagerhallen. Det var et godt stævne. Der varede det meste af dagen. Der var sørget for morgenmad, frokost og kaffe, så det blev en rigtig god dag med en masse bordtennis

Vores onsdagstræning går ikke så godt, men jeg starter igen med at træne onsdag fra 14:30 og til 17:00 så længe der kommer nogle og vil spille og det gør der.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

Sektionsleder Bowling ved Jørgen Andersen

Der er pt. 20 medlemmer i bowling, hvoraf 14 har den licens, der kræves for at spille kampe.

Jørgen takkede for initiativet med ”ingen egenbetaling i 2019”, som havde spredt glæde og givet nye spillere. Der var sket en administrativ fejl i forbindelse med løntrækket – men det bliver kompenseret senere.

LIF 1 i 3. div herrer ligger nr. 2 med 54 point – hvilket er et godt foreløbigt resultat.

Der afholdes FSKBH afslutningsstævne den 27/4-19 med start kl. 08:30 - 10:00 - 11:30 og 13:30.

I relation de udsendte resultater fra FSKBH mesterskabsstævne den 9. marts, beklager bowlingudvalget meget, at de fik udsendt en mangelfuld resultatliste. Det betød desværre, at Villy Johansen ikke blev nr. 1 men nr. 2 og Willy Westermann blev nr. 3 i 5. div. - det var nu flot nok alligevel.

Desværre var der kun præmie til nr. 1 i 5. div. pga. af lavt antal deltagere.  

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

Sektionsleder Cykling ved. Robert Petersen.

Der har ikke været meget aktivitet i cykelafdelingen i 2018/2019

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

Sektionsleder fodbold ved Carsten Hansen

LIF Marsters sluttede sæson 2018 af med en 2 plads, da man ikke kunne holde 1 pladsen - som holdet havde siddet på indtil sidste kamp.
De 2 sidste kampe blev tabt – den sidste kamp til de nye mestre DFDS.

LIF Senior 7A3 – nyt hold, velkommen til, sluttede 2018 af med en 3 plads - a point med nr.2

Carsten rettede en tak til dem der har givet en hjælpende hånd i forbindelsen med fodbolden 2018.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

Sektionsleder Gokart ved Daniel K. Andersen

LIF Gokart 2018

LIF deltog igen i år i KFS’s LeMans, denne gang med 3 hold.                                                                                     I 2018 var der hele 80 hold med til disse races’ og LIF fik flere flotte placeringer i de indledende heats.
Finalerne blev kørt den 9 september.
LIF1 og LIF 2 kvalificerede sig til A Finalen, som består af 4 heat’s efterfuldt af hinanden. Igen i år, måtte vi desværre erkende, at de små marginaler ikke var med os, og måtte nøjes med en 11. og en 16. plads ud af de 24 hold, på trods af, at der blev vundet et heat under vejs.
LIF 3 kvalificerede sig til C Finalen, og sluttede på en flot 5. plads ud af de 18 hold i denne finale, også her var det småting der gjorde, at vi ikke kom på podiet... så der er blod på tanden for bedre placeringer i næste sæson.

Der blev afhold 2 træningsdage, 1 før start på LeMans, som også blev brugt til holdsætning, og endnu 1 lige før finaledagen, så vi var varme og klar til det store slag.

Der blev desuden afholdt en LIF åben Gokart dag. den 2 oktober. (Tak for hjælpen Palle :)) hvor der var 26 personer der deltog (der var endda nogle på venteliste, da Roskilde ikke kunne have flere kart’s på banen), der var rigtig positiv feedback fra alle deltagerne, og et par stykker har også tilmeldt sig gokart som faste kører i 2019 :)
Vinder af åben gokart dag blev Sten Winther (NUAC-Naviair)

LIF Gokart 2019

Vi har ikke kørt vores første race endnu, men interessen for gokart er stigende, muligvis pga. åben gokart dag, men også fordi vores kørere, taler om det med kollegaer, som så også gerne vil køre med... Dette har gjort, at vi i 2019 har tilmeldt hele 5 hold til KFS’s LeMans.

Planen er at vi igen kører træning før LeMans (holdsætning), og også før finalen...
Desuden vil jeg forsøge at lave nogle indendørs, interne vinter race i 2019/2020, så der også sker lidt i den kolde del af halvåret.

Da der er kommet rigtig mange nye kørere, og vores ”gamle” gokart dragter efterhånden er ret medtaget, var det planen at indkøbe nye dragter til dem som ønsker dette, jeg vil derfor høre om der er mulighed for at få et tilskud fra LIF til dette?
(Jeg har forhørt mig hos vores kørere, og der er stor interesse, og forståelse for at der selvfølgelig vil være en egenbetaling på sådan en personlig dragt). Og så skal vi selvfølgelig have sat LIF logo’er på :)

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

Sektionsleder Løb ved Yonne Würtz

Der har ikke været så meget gang i den i vores løbesektion i 2018 – dette på trods af, at vi har besluttet at betale/dække mere af løbene økonomisk. De løb vi har på Løbskalenderen dækker vi faktisk helt.

Jeg har heller ikke selv været så meget ude på vejene (grundet diverse skader og min arbejdssituation) – og jeg ved af erfaring, at det hjælper når man er flere afsted. Så det sociale aspekt har manglet lidt, og det ved jeg af erfaring, betyder rigtig meget.

Det er de samme gengangere der får tilskud, og nogle får nærmest tilskud til det hele. Spørgsmålet er, om man skal sætte en ”limit” for hvor meget og hvor mange tilskud man kan opnå. Det giver jo desværre ikke flere løbere – men det ville vi jo heller ikke have fået alligevel.

En ny løbskalender for 2019 er udsendt, og jeg har igen denne gang taget udgangspunkt i lokalområdet, da jeg tror og håber på, at det vil betyde flere vil melde sig.

Løbskalenderen vil blive lagt på vores hjemmeside af Palle, så snart han har mulighed for det.

Som de øvrige år er det meget gengangere der deltager i løb (får refunderet) men jeg ved ikke helt hvordan vi kan få flere til at deltage.

Inger Seeberg fra CHP og jeg startede i foråret/forsommeren løb op om tirsdagen, hvor man blot skulle melde sig på mail, hvis man forventede at dukke op. Det var kun én Naviairansat, der mødte op sammen med Inger og jeg.

Jeg kan forstå, at Inger gerne vil tage posten som sektionsleder for Løb i LIF – og det glæder mig meget – hun vil være perfekt til posten.

Jeg vil gerne takke for de år det blev til – og stor ros til jer alle for jeres engagement. I har været en fornøjelse at samarbejde.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

Sektionsleder Squash ved Allan Nørgaard

Der spilles Squash hele ugen i Kløvermarken. Tilmelding sker via nettet, hvor der er 15 – 20 der deler kalender. Der er i gennemsnit 4 – 6 spillere i gang hver uge.

Der er 10 meget aktive medlemmer – men der mangler CPH medlemmer. Bestyrelsen opfordres til at sætte indlæg op på CPH intranet.

Der blev stillet et spørgsmål om, der kun blev afholdt interne turneringer – men hertil svarede Allan, at LIF også deltager i erhvervsturneringer mod andre firmaer.

Der blev afholdt turnering i februar 2019.04.23 Der drosles ned her i sommermånederne.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

Sektionsleder Svømning ved Marianne Andersen

Som indehaver af et LIF/FSKBH svømmekort har man adgang til to svømmehaller – Sundby Badet og Hillerødgade Svømmehal fra august til april. Den sidste har været lukket pga. renovering – men kort forlænges efter åbning.

LIF får tilskud til svømmekortene og det er billigere, at komme i svømmehallen med svømmekort for et kontingent på 40,- kr. pr. måned end uden svømmekort.

LIF medlemmer skal selv aktivt anmode om at få svømmekort i starten af sæsonen – anmodningen skal gå via sektionsleder / formand.

Der arbejdes på, at få andre svømmehaller med i ordningen.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

c. Regnskab 2018

Kassereren Palle Kjær Andersen gennemgik regnskabet for 2018. Vi sluttede året med et overskud på ca. 49.550,- kr. En vigtig bemærkning til overskuddet er, at vi skal bruge det og den opsparede formue til at holde vores 70års jubilæum i 2019.

Der var spørgsmål til beløbet på forsikringen – der bør rettes så det er i overensstemmelse med den faktiske præmie.

Formanden havde ikke underskrevet det omdelte regnskab – men originalen med alle underskrifter forelå ved formanden.

Tak til Carsten Hansen og Lis Dahlquist for at revidere regnskabet igen i år.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet for 2018.

d. Indkomne forslag

Der var ikke fremsat forslag til Generalforsamlingen.

e. Fastlæggelse af kontingent for 2019/2020 jf. vedtægternes § 5.1

Der var ikke stillet forslag til ændring af kontingentet for 2019/2020.

f.  Godkendelse af budget 2019

Kassereren fremlagde budgetforslag for 2019/2020 og redegjorde for, at det store budgetterede underskud primært skulle dække LIF 70 års jubilæumsfest.  

Generalforsamlingen godkendte budgettet for 2019.

g. Valg af bestyrelsesposter, efter retningslinjerne § 8.6

Valg af formand

Marianne Andersen blev genvalgt

Valg af kasserer

Palle Kjær Andersen blev genvalgt

Valg af bestyrelsesmedlem

Tommy Oszadlik

Valg af bestyrelsessuppleant

Steen Halvorsen blev genvalgt

Valg af revisor

Carsten Hansen blev genvalgt

Valg af sektionsleder badminton

Keld Lundberg blev genvalgt – men overvejer at trække sig næste år.

Valg af sektionsleder bordtennis

Ole Kalizan blev genvalgt

Valg af sektionsleder bowling

Jørgen Andersen blev valgt 

Valg af sektionsleder cykling

Robert Pedersen blev genvalgt

Valg af sektionsleder fodbold

Carsten Hansen blev genvalgt  

Valg af sektionsleder Gokart

Daniel Kjær Andersen blev genvalgt

Valg af sektionsleder løb

Inger Seeberg blev valgt 

Valg af sektionsleder squash

Jan P. Cardinal blev valgt

Valg af sektionsleder svømning

Marianne Andersen blev genvalgt

 h. Eventuelt 

Palle introducerede jubilæumstrøjen for 2019 – som fik rosende ord med på vejen.

Der var et spørgsmål om eksterne medlemmer – og svaret er, at der skal være en eller anden form for relation til CPH, Naviair, underleverandører, familie eller venner.

Formanden orienterede om at der var kommet en forespørgsel om oprettelse af hold for e-sport, som bestyrelsen så positivt på, da det også understøttede klubbens formål.

Herefter erklærede dirigenten generalforsamling 2019 for afsluttet og takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden.

Formanden takkede dirigenten for god styring – som sædvanlig – og takkede for fremmødet og interessen for LIF.

Med Formanden i spidsen afsluttedes mødet med et LIF hurra – og inviterede de fremmødte på lækker aftensmad.

Steen Halvorsen                                     Sigurd Hultmann

Referent                                                Dirigent

Indkaldelse til LIF ordirner Generalforsamling 2019

05-02-2019
Dato. Tirsdag den 19. marts 2019
Tidspunkt. kl. 16.00
Sted. LIF klubhus, Tømmerup Stationsvej

Endelig Dagorden:

a. Valg af dirigent og stemmeudvalg
b. Formanden og Sektionslederne aflægger beretning
c. Regnskab 2018
d. Indkomne forslag
e. Fastlæggelse af kontingenter jf. § 5.1
f. Godkendelse af budget 2019
g. Valg bestyrelsesposter, efter retningslinjerne § 8.6
h. Valg af formand (Marianne Andersen)
i. Valg af kasserer (Palle Kjær Andersen)
j. Valg af bestyrelsesmedlem (Tommy Oszadlik)
k. Valg af bestyrelsessuppleant (Steen Halvorsen)
l. Valg af revisor (Carsten Hansen)
m. Valg af sektionsleder badminton (Keld Lundberg)
n. Valg af sektionsleder bordtennis (Ole Kaliszan)
o. Valg af sektionsleder bowling (Willy Westermann fratrådt)
p. Valg af sektionsleder cykling (Robert Petersen)
q. Valg af sektionsleder fodbold (Carsten Hansen)
r. Valg af sektionsleder gokart (Daniel Kjær Andersen)
s. Valg af sektionsleder løb (Yvonne Würtz)
t. Valg af sektionsleder squash (Allan Nørgaard fratrådt)
u. Valg af sektionsleder svømning (Marianne Andersen)
v. Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen samt kandidater til valg i henhold til § 8.6
og forslag til oprettelse af nye sektioner, skal være formanden skriftligt i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, hvilket vil sige tirsdag den 26. februar 2019.

Efter Generalforsamlingen vil foreningen være vært med lidt at spise og drikke.
Såfremt du ønsker at deltage til middagen, bedes du tilmelde dig til foreningens sekretær Tina Forsberg, på e-mail adresse tfn@naviair.dk Tilmelding til middagen skal ske senest tirsdag den 5. marts 2017.

På bestyrelsens vegne
Marianne Andersen
Formand

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

25.10 | 12:05

Hej Bent
Ja Hillerødgade Svømmehal, tirsdage kl. 20 - 21.
Sundby Badet, torsdage kl. 20 -21.
Svømmekort bestilles via mig - på mail marianne.andersen@cph.dk

...
25.10 | 10:49

Et spørgsmål ang. Sundby badet er det muligt at svømme der, i denne sæson og er der andre muligheder

...
30.09 | 12:38

Hej Jesper
LIF lejer ikke huset ud private fester
Næsteformand LIF

...
30.09 | 12:20

Hej LIF.
Er det muligt at leje klubhuset til private fester såsom fødselsdage, konfirmationer mv. ??

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE