Vedtægter

Opdateret den 22. april 2011§ 1.

Vedtægter pr. 29. marts 2011

FORENINGENS NAVN

 

 

§ 1.1

Foreningens navn er Luft­havnens Idræts­for­ening - LIF. Foreningen blev stiftet den 22.august 1949 og er tilsluttet Firmaidræt StorKøbenhavn FSKBH.

 

 

§ 1.2

Foreningen er hjemmehørende i Københavns og Tårnby kom­muner. For­enin­gens postadresse er den til en­hver tid siddende formands privat­adresse.

 

 

§ 2.

FORENINGENS FORMÅL

 

 

§ 2.1

 

Formålet med foreningens virke er gennem for­skellige idrætsaktiviteter at styrke og vedli­geholde medlemmernes fysik, sund­hed og styrke, sam­men­hold og kammerat­skab.


§ 3.

FORENINGENS SPILLEDRAGT:

 

 

§ 3.1

Foreningens farver er: gul, blå og hvid.

 

   

§ 4.

MEDLEMSKAB:

 

 

§ 4.1

 

 

 

 

 

§ 4.2

Lufthavnens Idrætsforening er en forening for ansatte i Københavns Lufthavne A/S (CPH), Flyvesikringstjenesten København (NAVIAIR), Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og Trafikstyrelsen (tidligere SLV).

 

Ansatte i virksomheder med tilknytning til Københavns Lufthavne og/eller ovennævnte virksomheder kan opnå medlemskab efter anmodning og bestyrelsens godkendelse.

 

 

 

 

 

 

§ 4.3

 

 

 


§ 4.4

Medlemmer kan efter ansøgning til bestyrelsen få optaget ægtefælle/samlever som medlem af foreningen. Dog kan ægtefælle/samlever ikke være medlemmer af bestyrelsen.


Pensionister, efterlønsmod­ta­gere og medlemmer, der fratræder, kan ef­ter ønske be­vare deres medlem­skab som aktive eller passive medlem­mer af LIF.

§ 4.5

Ethvert medlem, der har gjort sig fortjent dertil, kan efter indstilling fra for­eningens med­lemmer og til godkendelse i bestyrel­sen, ud­nævnes til æres­medlem på den ordinære gene­ralforsam­ling. Æresmedlemmer er kontingent fri og har stemmeret.

 

§ 4.6

Modarbejder et medlem foreningens vedtægter eller interes­ser, eller skøn­nes det, at vedkom­mendes fortsatte medlem­skab af for­eningen kan skade dennes renommé, kan be­sty­relsen idømme karantæne eller ekskludere vedkommende.

 

 

§ 4.7

Ethvert medlem, der er blevet idømt ka­rantæne eller eksklu­sion har ret til at fordre sa­gen forelagt til endelig afgørelse på det førstkommende besty­rel­sesmøde, hvor sagen optages som et særskilt punkt på dagsordenen og hvortil det pågældende medlem indkaldes med sædvanligt var­sel.


§ 5.

KONTINGENT

 

 

§ 5.1

Kontingent og indskud for aktive og passive med­lemmer fastsættes ef­ter behov på gene­ralforsam­lingen. Æresmed­lem­mer er kontin­gent fri.

 

 

§ 5.2

Kontingentre­stance udover 6 måneder medfører automatisk udelukkelse af foreningen og den­nes ar­range­menter. Genindmeldelse kan kun finde sted, hvis de 6 måneders restance er­lægges kontant og i hvert enkelt tilfælde ef­ter bestyrel­sens god­kendelse.

 

 

§ 6.

BESTYRELSEN

 

 

§ 6.1

 

Foreningens daglige le­delse bestrides af en be­styrelse, der består af:

 

1.   Formand

2.   Næstformand

3.   Kasserer

4.   Sekretær

5.   2 bestyrelsesmedlemmer

6. 1 bestyrelsessupple­ant

 

Bestyrelsen er valgt for 2 år efter retningslinjerne i § 8.6.

 

 

§ 6.2

Bestyrelsen leder for­eningen i overens­stem­melse med nær­væ­rende ved­tægter samt de på gene­ralforsam­lingen trufne be­slutnin­ger, og har in­den for disse begræns­ninger den fulde myn­dig­hed til at handle på for­eningens vegne, ligesom den har ansvaret for forenin­gens midler og disses an­ven­delse.

 

 

 

 

 

§ 6.3

Bestyrelsen holder møde så ofte formanden fin­der det for­nødent, eller når mindst 2 besty­rel­ses­medlemmer an­moder derom og samti­dig medde­ler, hvilke sa­ger, der øn­skes be­handlet. Der skal dog mindst holdes 6 besty­rel­ses­møder år­ligt, idet 2 af disse møder skal være med deltagelse af sekti­onslederne eller disses stedfortrædere.

 

 

§ 6.4

Bestyrelsen, som ledes af forman­den, er be­slut­ningsdygtig, når for­manden og mindst 2 af de øv­rige besty­relses­med­lemmer er til stede.

 

 

 

§ 6.5

 

 

Alle beslutninger træffes ved sim­pel stemme­fler­hed. Ved stemmelighed er for­man­dens stemme afgørende.

 

 

§ 6.6

Med taleret, men uden stemmeret, kan besty­rel­sessupple­anten overvære bestyrelses­mø­derne. Hvis et bestyrelsesmedlem er fraværende, får supple­anten stemmeret.

 

§ 7.

SEKTIONSLEDERNE

 

 

§ 7.1

For hver idrætsgren vælges en sekti­onsleder på generalforsamlingen.

 

 

§ 7.2

Sektionslederne er den enkelte idræts­grens kon­taktperson overfor bestyrel­sen og FSKBH.

 

 

§ 7.3

Sektionslederne aflægger beretning på den årlige general­for­samling.

 

 

§ 7.4

Bestyrelsen indkalder sektionslederne, med mindst 14 dages varsel, til 2 år­lige møder, der normalt afholdes i april og okto­ber måned.

 

 

§ 8.

GENERALFORSAMLINGEN

 

 

§ 8.1

 

Generalforsamlingen er forenin­gens højeste myn­dighed og afholdes hvert år i marts må­ned.

 

 

§ 8.2

Indkaldelse til generalfor­sam­lingen med an­gi­velse af dags­or­den sker via foreningens hjemmeside, samt via intranettet i Københavns Lufthavne A/S og Naviair med mindst 4 ugers varsel. Det skal fremgå af dagsordenen, hvilke bestyrelses­poster, der er på valg.

 

 

§ 8.3

Forslag, der ønskes be­handlet på generalfor­sam­lingen samt kandidater til valg i henhold til § 8.6 og for­slag til oprettelse af nye sektioner, skal være forman­den i hænde se­nest 3 uger før gene­ral­forsam­lin­gen

 

 

§ 8.4

Endelig dagsorden samt evt. forslag be­kendt­gø­res ved op­slag på foreningens hjemmeside, samt intranettet i CPH og NAVIAIRsenest 7 dage før ge­ne­ral­forsamlingen. Til be­sty­relsesmed­lem­merne og sektions­le­derne fremsen­des den endelige dags­or­den, det revi­de­rede regn­skab, forslag til budget samt even­tuelle for­slag. Dette ma­teriale kan ethvert medlem efter ønske rekvirere.

 

 

§ 8.5

Dagsorden for den ordinære generalfor­sam­ling skal in­de­holde følgende punkter:

 

a)   Valg af dirigent og stemmeudvalg

b)   Formanden og sektionslederne af­læg­ger be­retning

c)   Regnskab

d)   Indkomne forslag

e)   Fastlæggelse af kontingenter jf. § 5.1

f)    Godkendelse af budget

g)   Valg efter retningslinierne jf. § 8.6

h)   Eventuelt

 

 

§ 8.6

På den ordinære generalforsamling foretages valg af:

 

a)   Formand (ulige år)

b)   Næstformand (lige år)

c)   Kasserer (ulige år)

d)   Sekretær (lige år)

e)   2 bestyrelsesmedlemmer (1 hvert år)

f)    1 bestyrelsessuppleant (ulige år)

g)   Sektionsledere (hvert år)

h)   2 revisorer (1 hvert år)

i)    1 revisorsuppleant (lige år)

 

 

§ 8.7

Valgbar er ethvert stemmeberettiget med­lem jf. § 9.3. Fra­værende med­lemmer er kun valg­bare, hvis de forinden til be­styrelsen har afgivet erklæring om, at de er villige til at mod­tage valg.


§ 9.

GENERALFORSAMLINGENS VIRK­SOM­HED

 

 

§ 9.1

Generalforsamlingen er beslutnings­dygtig, når indkaldelse og dagsor­den er bekendtgjort i hen­hold til vedtægterne. Alle beslutninger afgøres ved almin­delig stem­meflerhed.

 

 

§ 9.2

Afstemninger foregår ved håndsop­rækning, medmindre 1/3 af de frem­mødte kræver skriftlig afstemning.

 

 

§ 9.3

Stemmeberettigede er ethvert medlem, som ikke er 3 måne­der i restance med kon­tin­gentet.

 

 

§ 9.4

Medlemmer kan på generalforsamlin­gen stemme for højest 2 fra­væ­rende medlem­mer, når skriftlig fuldmagt forevi­ses og godkendes af dirigenten. Fuldmagter skal afleveres til diri­genten ved mø­dets begyn­delse og det skal klart fremgå, hvilke emner der er givet fuld­magt til.

 

 

§ 9.5

Der udarbejdes referat for Generalforsamlingen. Refe­ratet underskrives af diri­gent og formand. Referatet bekendtgøres på foreningens hjemmeside www.lif-lif.dk.


§ 10.

EKSTRAORDINÆR GENERALFOR­SAM­LING

 

 

§ 10.1

Bestyrelsen kan ind­kalde til ekstra­ordinær ge­ne­ralforsam­ling. Lige­ledes skal der indkaldes til eks­traordinær gene­ral­forsamling, når mindst 1/3 af med­lemmerne skriftligt for­lan­ger det.

 

 

§ 10.2

 

På en ekstraordinær generalfor­sam­ling kan kun behandles de emner, som har givet an­ledning til indkaldelse.

 

 

§ 10.3

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes via foreningens hjemmeside samt intranettet i CPH og Naviair med mindst 7 dages varsel med an­givelse af dagsorden og af­holdes se­nest 4 uger efter an­mod­ningens fremsættelse.

 

§ 11.

KASSERER

 

 

§ 11.1

Foreningens regnskab følger ka­lenderåret.

 

 

§ 11.2

 

 

Kassereren fremlægger det lø­bende drifts­regn­skab ved or­dinære bestyrel­sesmøder og af­lægger det revi­derede regn­skab samt for­slag til budget ved den ordinære generalfor­samling.


§ 12.

REVISION

 

 

§ 12.1

Revisorer og revisorsuppleant væl­ges af ge­ne­ralforsamlin­gen.

 

 

§ 12.2

 

Revisorerne har ret til at revidere regnskabet når som helst, og regnskabet skal være revi­deret in­den forelæg­gelse på den or­dinære ge­neralfor­samling.

 

 

§ 12.3

Revisorerne kan ikke være med­lemmer af be­sty­relsen.


§ 13.

VEDTÆGTSÆNDRINGER

 

 

§ 13.1

Vedtægterne kan kun ændres med mindst 2/3 majoritet af de på en ge­ne­ralforsamling af­givne stemmer, hvor æn­dringsforslaget fremgår af dagsor­denen.

 

 

§ 13.2

Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning efter den gene­ralforsamling, de vedtages på.


§ 14.

FORENINGENS OPLØSNING

 

 

§ 14.1

Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når mindst 2/3 af de stem­me­beret­tigede medlem­mer stemmer for det på en generalforsamling og 2/3 af de frem­mødte stem­meberetti­gede medlemmer stemmer for det på en ef­terføl­gende ek­stra­ordi­nær general­for­samling.

 

 

§ 14.2

 

Den afsluttende generalforsamling træffer be­slut­ning om ak­tivernes anven­delse.

Således vedtaget på LIF’s ordinære general­for­samling den 29. marts 2011

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

13.09 | 12:48

Hej Nichlas

Nej Desværre ikke PT. vi er ved at indgå aftaler med bane udlejer.
Hilsen Palle

...
13.09 | 10:55

Hejsa! Nogle nyheder omkring padel ? :) Vides det hvorhenne det kommer til at blive?
Mvh. Nichlas

...
19.08 | 17:11

Vi tager fat i Rasmus.
Tak Palle!

...
19.08 | 17:07

Hej igen

Ja det er Rasmus man skal kontakte for oplysninger, han er ikke helt klar endnu
men regner med at der kommer noget ud i starten af september.

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE